GosuGamers
Tất cả tin tức
Học hỏi từ "bại tướng DnDn" với LeBlanc AD, Zeus bỏ cuộc sau đúng 1 trận

Học hỏi từ "bại tướng DnDn" với LeBlanc AD, Zeus bỏ cuộc sau đúng 1 trận

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account