GosuGamers
Tất cả tin tức
Cẩn thận như TW: Sợ VCS delay nên đem luôn cả đệm chăn gối đến nhà thi đấu ngủ

Cẩn thận như TW: Sợ VCS delay nên đem luôn cả đệm chăn gối đến nhà thi đấu ngủ

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account