Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 26 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Gamers Club Elite Cup is a special tournament hosted by Gamers Club in partnership with Riot Games as part of the Gamers Club Rising Tour, a series of tournaments made to promote the Brazilian VALORANT scenario.
Round 1
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 26 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 2 High
completed
Bắt đầu 23:45:00 GMT+2, 26 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
completed
Bắt đầu 01:45:00 GMT+2, 27 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 High
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+2, 27 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 28 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
completed
Bắt đầu 02:00:00 GMT+2, 28 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 4 High
completed
Bắt đầu 22:45:00 GMT+2, 28 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
completed
Bắt đầu 00:45:00 GMT+2, 29 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 5
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 1
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 2 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 2 High
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 3 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
completed
Bắt đầu 02:00:00 GMT+2, 3 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 High
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 4 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 4 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 4 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 4 High
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 5 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 5 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 5
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 6 thg 8, 2022
Người tham dự
Playoffs
upcoming
Bắt đầu 20:00:00 GMT+2, 25 thg 8, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm