gosu-brand
Tất cả tin tức
Cộng đồng LMHT réo tên Riot Games yêu cầu giảm sức mạnh Gangplank

Cộng đồng LMHT réo tên Riot Games yêu cầu giảm sức mạnh Gangplank

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account