gosu-brand
Tất cả tin tức
Bại trận trước LNG, ON bị đem ra làm “vật tế” bởi cộng đồng LPL

LMHT: Bại trận trước LNG, "người cũ WBG" bị đem ra làm “vật tế” bởi cộng đồng LPL

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account